Anasayfa
Öneri Şikayet ve İletişim Formu Aydınlatma Metni
TALEP/ŞİKAYET/ÖNERİLERİNİ İLETEN VERİ SAHİPLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ
 
İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Şirketimiz Minareliçavuşosb Mahallesi Ceviz Cadde No:21 Nilüfer  / Bursa Adresinde mukim Copa Isı Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.
 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI 
 
Şirketimize ait www.copa.com.tr adresinde bulunan Tüketici Destek / Öneri, Şikayet ve İletişim Formu sekmesindeki formunun doldurulup iletilmesi suretiyle tarafınıza ait kişisel veriler işlenmektedir. Form ile Kimlik(Ad-Soyad, çalıştığınız firma ve departman), İletişim (Telefon ve E-posta), Müşteri İşlem (Mesaj İçeriği, öneri, talep, şikayet) verileriniz iletmiş olduğunuz Talep / Şikayet / Görüş / Önerilerinizle ilgili sizlerle iletişim kurulması, takibinin sağlanması(Talep ve Şikayetlerin Takibi) ve açık rızanızın olması durumunda ise telefon ve e-posta verileriniz tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi (Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi) amaçlarıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenecektir.
 
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ
 
İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz Şirketimize ait www.copa.com.tr internet adresi aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta ve KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan veri sahibi olarak sizler yani ilgili kişinin açık rızası hukuki sebebine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir.
 
KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI
 
Söz konusu kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sadece yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde servislerimiz, bayilerimiz ve şirketimizce gerçekleştirilemeyen ve uzmanlık gerektiren durumlarda hizmet aldığımız üçüncü kişi kuruluşlarla paylaşılabilecektir.
 
KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ
 
KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir. 
 
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 6 (altı) ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ 
 
Kişisel veri sahibi olarak sizler KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde Minareliçavuşosb Mahallesi Ceviz Cadde No:21 Nilüfer  / Bursa adresine yazılı olarak iletmek suretiyle kullanılabilirsiniz.