Anasayfa      Kurumsal      Politikalarımız

Sosyal Uygunluk Politikamız

"Copa Isı Sistemleri olarak çalışanlarımızı odağımıza alarak üretim ve yönetimin her aşamasında hareket etmeyi prensip edinmiş bulunuyoruz."

Sosyal uygunluk politikamız; tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan standartları içerir. Hedefimiz Copa Isı Sistemleri bünyesinde bahsi geçen tüm bu standartları şirket kültürü haline getirmektir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve ulusal yasalar temelinde tüm faaliyetlerimizde,

            Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi

Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket eder ve çocukların her türlü istismardan korunması, sağlıklı gelişimi ve eğitim hakkına duyulan kurumsal saygı çerçevesinde 18 yaşından küçük çalışan bulundurmayız.

İşe Alım, Düzenli İstihdam

Sosyal uygunluk gerekliliklerinin sürekliliğini sağlamak için işe alım esnasında, çalışan seçiminde, teknik ve mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul eder; işe alım aşamasından başlayarak ücretlendirme, performans ve iş akdi süreçlerinde eşitler arasında eşitlik ilkesinin, ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olacağını; çalışanların düzenli istihdam ve sosyal güvencesinin sağlanacağını taahhüt ederiz.

Zorla ve Zorunlu Çalıştırmanın Önlenmesi

İstihdamın gönüllülük esasına bağlı olmasına dikkat eder, hiçbir koşul altında zorla işçi çalıştırmayız. Fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü taciz uygulamamayı ve orijinal kimlik belgelerini, pasaportu alıkoyma gibi yasal olmayan uygulamalara başvurmamayı, Sözleşme ile bağlanmış, borca dayalı, kaçak, hükümlü,  zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı, fazla mesai uygulamasında gönüllülük esasına uymayı taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması

Tüm çalışanlarımız için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul ederiz. İş, İşçi Sağlığı ve Güvenliği konularında yasal düzenlemeler ve İSG kültürünü yaşam tarzı haline getiririz. İSG uygulamalarını teknik gelişme ve yeniliklere göre etkin şekilde iyileştirir, tüm faaliyetlerde proaktif bir yaklaşım benimser, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsemeyi ve bu konuda çalışanlarımıza sürekli eğitim vermeyi sağlarız.

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkına Saygı Gösterilmesi

Çalışanlarımızın sendikaya üye olma ve toplu sözleşme hakkına, çalışan temsilcileri aracılığıyla özgür ve demokratik bir şekilde temsil hakkına saygı gösteririz.

Ayrımcılığın Önlenmesi

Çalışanlar arasında yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, soy, etnik ve milli köken, sosyal sınıf, cinsel yönelim, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, ailevi sorumluluklar, hastalık, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu veya ayrımcılığa neden olabilecek herhangi başka bir koşul açısından ayrımcılık yapmamaya özen göstermeyi ve ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım, terfi, işten çıkarma ve disiplin uygulamalarının da bu doğrultuda gerçekleşmesini sağlarız.

Disiplin / Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi

Çalışma ortamının huzurunu ve çalışanların mutluluğunu esas alır; tüm çalışanlara saygılı ve onurlu biçimde davranır, çalışanların onuruna ve kişiliğine saygı göstermeyi taahhüt eder, kurumsal cezalandırma yapmamayı; sözlü, fiziksel, psikolojik taciz, baskı, tehdit veya zorlamaya izin vermeyiz.

Çalışma Saatleri

Çalışma saatlerini; verimli çalışma prensibi ile birlikte yürürlükteki kanun ve yükümlülükler esas alınarak insana yakışır şekilde belirler, fazla mesaide gönüllülük esasına uyar, fazla mesai çalışma sürelerinin yasal süreler ve müşteri standartlarına uygun olmasını sağlarız.

Ücret ve Ödemeler

Kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapar, asgari ücret altında ücret ödemeyiz. Çalışanlara toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımları sağlamayı, çalışanlara ödenecek minimum ücreti, bulunduğumuz bölgedeki asgari yaşam standardını karşılayabilecek seviyede belirleyip, ödemeyi ve bu konudaki koşulları sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Çevrenin Korunması

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetmeyi, yürürlükteki çevre mevzuatına uymayı, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirliliğini kaynağında önlemeyi ve azaltmayı, sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu enerji, su ve diğer doğal kaynakları verimli kullanmayı, Copa Isı Sistemleri olarak çevre dostu politikalar ve standartlar uygulayarak çevreye olan etkimizi minimuma indirmeyi hedefleriz.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Ürün/hizmet aldığı tüm tedarikçi firmaların, taşeronların ve iş ortaklarının sosyal uygunluk kapasitelerini ölçer ve uygunluk taahhütnamelerini alırız. Sonuçları aksiyon planları ile izler ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltiriz. Sürekli iyileştirme çalışmaları için karşılıklı bir iş birliği yaklaşımını destekleriz.

    Etik İş Davranışı

Hiçbir şekilde rüşvet, yolsuzluk ve/veya komisyon verilmesi, alınması veya önerilmesinin hiçbir koşul altında kabul edilemeyeceğini, belirlenmiş ve duyurulmuş Copa Isı Sistemleri etik kuraları çerçevesinde davranılacağını şirket yönetimi ve tüm çalışanlarımız adına garanti altına alırız.

Dilek ve Şikayetlerin İletilmesi

Her çalışanın dilek ve şikâyetlerini iletebileceği zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirim yaparak uygun çalışma ortamını tesis etmeyi, çalışanın dilek ve şikâyet bildirimine karşılık kendisine misilleme yapılmayacağını taahhüt ederiz.